icon

Makale Detay

Konu : Zamanaşımına Uğrayan Mevduat

Tarih : 22 Ocak 2014

Söz konusu maddeye ve sair ilgili maddelere istinaden 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" yayımlanmıştır. Söz konusu madde 01.11.2012 tarih ve 28454 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile bir kısım değişikliklere uğramıştır.
İlgili yönetmeliğin 8.maddesi; Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarında ifade bulan "bankaların birer güven kuruluşu olmaları ve en hafif kusurlarında dahi sorumluluklarına gidilebilmesi" sebebiyle, şekli hukuk kurallarına ağırlık verilerek hazırlanmıştır.
Bu maddeye göre; Her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına uğrar. Bir takvim yılı içinde zamanaşımına uğrayan ve tutarı 50,00.-TL.'nin üstünde olan hesaplar ilgili olarak, söz konusu hesaptaki meblağın TMSF'ye aktarımı ve ilgili bankanın sorumluluğunun kalkması için aşağıdaki şartların hepsinin yerine getirilmesi gerekir. 
 
1) Ocak ayı sonuna dek hesap sahibine iadeli-taahhütlü mektup gönderilerek, hesabın zamanaşımına uğrayacağı ihtar edilmelidir. Bu mektubun ilgilisine ulaşmış olması veya ulaşmamış olmaması önemli değildir. Önemli olan; mektubun çıkartılmış olup olmadığıdır.
 
2) İlgili banka, Şubat ayı başından itibaren 4 ay süre ile kendi internet sitelerinde, anılan mevduatın zamanaşımına uğrayacağını ilan etmelidir. Genelde bankalar söz konusu tarihlerde kendi internet sitelerinde "zamanaşımına uğrayan hesaplar" linki ile bu şartı da yerine getirmektedirler. 
 
3) İlgili banka, kendi internet sitesinde ilan yapıldığı hususunu, Şubat ayının 15'ine kadar ülke genelinde yayım yapan tirajı en yüksek ilk beş gazeteden ikisinde iki gün süreyle ilan etmelidir. En yüksek tirajlı gazetelerde ilan edilmesinin sebebi, hesap sahibine ulaşma konusundaki gayretin ifadesidir.
 
4) Tüm bu ilanlara rağmen Haziran ayının 15'ine kadar başvuru yapılmaması halinde, Haziran ayı sonuna kadar TMSF'nin T.C. Merkez Bankası’ndaki hesabına devir işlemi gerçekleştirilir.  
 
Bu şartlardan birinin yerine getirilmemiş olması halinde, en son işlem tarihinden itibaren 10 yıl veya daha fazla zaman geçmiş olsa dahi, zamanaşımı işlemeyecektir. Zira Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarında da "Bankaca ilan ve tebligat yapılması ve TC Merkez Bankası’na intikal ettirilmesi koşuluyla mevduatın zamanaşımına uğrayabileceği" belirtilmiştir. Dolayısıyla hak sahibi, bu şartlardan birisi dahi yerine getirilmeyerek mevduatı TMSF'ye intikal ettirilmiş ise, ilgili bankanın sorumluluğuna gidebilecektir.